Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále GDPR) je společnost LUKA HK spol. s r. o., se sídlem Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 40 902.

Kontaktní údaje na správce jsou:

Adresa: Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové

e-mail: info@lukahk.cz

telefon: 495 211 793, mobil: 603 474 626

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/poskytla nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketignu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst 2 z.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. V souvislosti s objednávkou jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/poskytla svůj souhlas.

 

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemce osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:

 • Podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • Zajišťující marketingové služby

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Provozované služby zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu

 

 

 1. Vaše práva

Za  podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům dle čl. GDPR
 • Opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • Odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním nebo podepsáním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/poskytla.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018